Kurser och utbildningspaket

Mikael Möller

Eliegatan 4,172 73 Sundbyberg

Telefon: 070 - 333 71 88

E-post: 11moller@telia.com

Retorik och presentationsteknik – en kursbeskrivning

Retorik och ledarskap – en kursbeskrivning

Praktisk pedagogik för lärare – en kursbeskrivning

Vinnande kommunikation – en kursbeskrivning

Leda kommunikation – en kursbeskrivning

 

Att genomföra en kurs på hemmaplan är ofta kostnadseffektivt och ett sätt att få det innehåll och den pedagogik som är bäst för verksamheten. Här ser du några exempel på kurser som jag genomfört åt andra. Alla kurser skräddarsys utifrån beställarens önskningar och behov.

 

Nedan finner du information om kurserna i följande ordning:

 

 

1. Retorik och presentationsteknik

 

2. Retorik och ledarskap

 

3. Leda möten och fatta beslut

 

4. Praktisk pedagogik för lärare

 

5. Vinnande kommunikation

 

6. Leda kommunikation

Kurser och utbildningspaket

 

Du kan boka färdiga kursupplägg...

1

Syftet med kursen är att deltagarna effektivt ska kunna presentera och övertyga grupper i olika sammanhang. Efter kursen ska deltagarna effektivt både kunna planera och framträda med sitt budskap.

 

 

Mål:

 

• känna till grundläggande teori om ämnet retorik

 

• kunna bygga budskap som når fram och påverkar mottagaren

 

• känna sig flexiblare och säkrare vid presentationer, möten och

liknande situationer

 

 

Innehåll i korthet

 

• Från antikens talare till dagens kommunikation

 

• Att övervinna sin talängslan

 

• Ett grundläggande och gyllene tretal

 

• En vinnande disposition

 

• Språkets makt

 

• Inleda och avsluta

 

• Argumentera och bevisa

 

• Agera med kropp och röst

 

• Bygg en bra presentation

 

 

Praktiska övningar tillkommer. Kursen kan genomföras som heldagskurs eller som kvällskurs i förkortat skick. I båda fallen skräddarsys innehållet enligt beställarens önskemål,

 

Kursen vänder sig till alla som vill bli än bättre på att presentera och övertyga.

3

Leda möten och fatta beslut – en kursbeskrivning

Syftet med kursen är att lära sig leda effektiva och resultatinriktade möten. Samt att lära sig att fatta framgångsrika beslut.

 

 

Mål:

 

• Att bli bättre på att förbereda, genomföra och slutföra möten

 

• Att bli bättre på att utveckla kommunikationen under möten

 

• Att bli bättre på att fatta beslut

 

 

Innehåll i korthet

 

• Varför har vi möten?

 

• Ett möteskontrakt för delaktighet och gemensamt ansvar

 

• Att förbereda, genomföra och avsluta möten

 

• Möten med större grupper

 

• Att skapa kommunikation under möten

 

• Oförnuftiga beslut

 

• Gemensamma beslut

 

• En praktisk verktygslåda för bättre beslut

 

• Att påverka och förankra beslut

 

 

Praktiska övningar tillkommer. Kursen kan genomföras som heldagskurs eller som kvällskurs i förkortat skick. I båda fallen skräddarsys innehållet enligt beställarens önskemål,

 

 

Kursen vänder sig till alla som leder möten. Möten med både mindre och större grupper. Möten som är återkommande eller är mindre frekventa. Den riktar till förtroendevalda som vid möten ska förankra eller fatta beslut.

5

2

Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna presentera och övertyga grupper i situationer där mottagarna är tveksamma eller svåra att övertyga. Efter kursen ska deltagarna kunna planera ett budskap som är effektivt i en svår situation. Samt känna sig säker inför att framträda med budskapet.

 

 

Mål:

 

• känna till hur känslor påverkar kommunikation och vad som

skapar förtroende

 

• kunna improvisera fram ett budskap när tillfället så kräver

 

• kunna övertyga i underläge. Bygga och framföra ett vinnande

budskap i ett tufft läge

 

 

Innehåll i korthet

 

• Grunderna vi bygger vidare på

 

• Ethos är talarens förtroendekapital.

 

• Tala i underläge

 

• Känslorna som styr

 

• Ibland måste man improvisera

 

• Att agera i en debatt

 

• Ett försvarstal

 

• Möten med media

 

 

Praktiska övningar tillkommer. Kursen kan genomföras som heldagskurs eller som kvällskurs i förkortat skick. I båda fallen skräddarsys innehållet enligt beställarens önskemål,

 

 

Kursen vänder sig till alla som vill ta ett ytterligare steg i konsten att presentera och övertyga om ett budskap. Den är inriktad på sådana situationer där åhörarna är tveksamma eller motståndare till budskapet och/eller den som framför det. Kursen är en fortsättning på kursen retorik och presentationsteknik. Men kan också med fördel genomföras med erfarna deltagare.

4

Syftet med kursen är att lära sig hur praktiskt planera och genomföra effektiv utbildning som är resultatinriktad.

 

 

Mål:

 

• Att få en insikt i grundläggande teori om pedagogik och

utbildning

 

• Att få träna på att planera och genomföra utbildning

 

• Att känna sig säkrare och mer professionell i rollen som lärare

 

 

Innehåll i korthet

 

• Lärarrollen i olika sammanhang

 

• Hjärnan och lärandet

 

• Kolbs lärprocess

 

• Vuxenpedagogik

 

• Pedagogiska metoder

 

• Pedagogik och retorik

 

• Besvärliga situationer

 

• Utvärdering av utbildning

 

 

Praktiska övningar tillkommer. Kursen kan genomföras som heldagskurs eller som kvällskurs i förkortat skick. I båda fallen skräddarsys innehållet enligt beställarens önskemål,

 

 

Kursen vänder sig till alla som arbetar med utbildning. Den passar den som arbetar som lärare, handledare, instruktör, utbildningsansvarig eller med kompetensutveckling. Kursen syftar till att deltagarna ska bli än mer professionella och effektiva i sitt arbete med utbildning. Den är praktiskt inriktad och utgår ifrån deltagarnas utbildningssituationer.

 

6

Syftet med kursen är att deltagarna ska bli än mer effektiva med att få fram sina budskap och effektivt påverka vid möten, debatter, presentationer etc.

 

 

Mål:

 

• Bli säkrare som kommunikatör när målgruppen är

ifrågasättande till budskapet

 

• Bli bättre på att skapa och leda möten (möten en till en och

möten med grupp)

 

• Bli skickligare på att skapa och framföra budskap som är

målinriktade och påverkar mottagaren

 

 

Innehåll i korthet

 

ü Kommunikation - reflektion och erfarenheter

 

ü Att leda ett samtal

 

ü När du måste övertyga och är i underläge

 

ü Att hantera tuffa frågor och besvärliga deltagare

 

ü Att bygga presentationer som lyfter ditt budskap

 

ü Att övertyga i en debatt

 

 

Praktiska övningar tillkommer. Kursen kan genomföras som heldagskurs eller som kvällskurs i förkortat skick. I båda fallen skräddarsys innehållet enligt beställarens önskemål.

 

 

Kursen vänder sig till alla som vill ta ett ytterligare steg som kommunikatör. Den är inriktad på situationer där det krävs mer ledarskap och där utmaningarna är större. Kursen är en fortsättning på kursen Vinnande kommunikation. Men kan också med fördel genomföras med erfarna deltagare som vill ta ett nästa steg som kommunikatörer.

 

Olika metoder som förekommer under utbildningarna:

 

§ Planering och framförande av budskap i olika situationer

§ Muntlig och skriftlig återkoppling

§ Praktik

§ Praktik med återkoppling

§ Utveckling av utbildning

§ Analys före möten och planering av dessa

§ Korta teoripass.

§ Gemensam reflektion och praktik

§ Erfarenhetsutbyte

§ Planering av budskap

§ Muntlig och skriftlig återkoppling

§ Debatt

 

(Korta teoripass, Gemensam reflektion och praktik samt

erfarenhetsutbyte är metoder som alla utbildningar använder).

 

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska bli än mer effektiva på att kommunicera i olika situationer som möten, samtal, vid presentationer mfl.

 

 

Mål:

 

• Bli säkrare i sin roll som kommunikatör

 

• Få en teoretisk insikt i vad som kännetecknar effektiv

kommunikation i olika situationer

 

• Praktiskt få skapa budskap och framföra dessa i olika

situationer

 

 

Innehåll i korthet

 

ü Kommunikation – en teoretisk grund att stå på

 

ü Att kommunicera en till en

 

ü Att kommunicera med grupper

 

ü Att skapa intresse, förtroende och bygga ett budskap

 

ü Att framföra ett övertygande budskap

 

 

 

Praktiska övningar tillkommer. Kursen kan genomföras som heldagskurs eller som kvällskurs i förkortat skick. I båda fallen skräddarsys innehållet enligt beställarens önskemål.

 

 

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla sig i ämnet kommunikation.